VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

2018-09-17

 

 1. Bendrosios nuostatos

 

1.1 Šios vidaus tvarkos taisyklės, parengtos vadovaujantis atitinkamais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuoja pacientų kreipimosi į UAB „Saulės šeimos medicinos centras“ (toliau – įstaiga) tvarką, nemokamų paslaugų nomenklatūrą ir asortimentą, jų teikimo tvarką; pacientų teises ir pareigas įstaigoje; ginčų ir konfliktų tarp įstaigos ir pacientų sprendimo tvarką; informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarką; ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarką; įstaigos darbo laiką bei darbų saugos nuostatas.

 

2. Paciento kreipimosi įstaigą tvarka

 

2.1. Pacientai kreipiasi į įstaigą savo laisvu apsisprendimu dėl sveikatos priežiūros (pagalbos) problemų, galimybės savanoriškai dalyvauti klinikiniuose tyrimuose.

2.2 Jei pacientas kreipiasi ne pagal profilį, jam paaiškinama, kur kreiptis dėl sveikatos problemų sprendimo.

2.3 Pacientai registruojami telefonu ir atvykę į įstaigą. Pacientui užvedama ambulatorine kortelė (F 025a).

2.4 Pacientas pageidaujantis dalyvauti klinikiniuose tyrimuose, kreipiasi į įstaigos klinikinių tyrimų centro darbuotojus. Pacientui užvedama ambulatorine kortelė (F 025a).

 

3. Nemokamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentas, jų teikimo tvarka

 

3.1 Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos šeimos gydytojo medicinos normoje ir teikiamos pagal sutartį su teritorine ligonių kasa, prisirašiusiems pacientams teikiamos nemokamai, nereikalaujant iš pacientų už šias paslaugas papildomo mokesčio.

3.2 Nemokamai įstaigoje būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems asmenims, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiama į jų gyvenamąją vietą ir kokioje pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje jie prisirašę. Būtinoji medicinos pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“, kuris numato būklių, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba, mastą (šio įsakymo 1 priedas) ir šių paslaugų teikimo tvarką.

               

4. Pacientų teisės įstaigoje

 

4.1. Teisė į sveikatos priežiūrą

4.1.1 Visi pacientai turi lygias teises į sveikatos priežiūrą (pagalbą) įstaigoje, nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

4.1.2 Pacientams teikiama kvalifikuota sveikatos priežiūra (pagalba). Gydytojai ir slaugos darbuotojai gerbia pacientų asmens privatumą. Pacientai gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai. Kiekviena intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, turi būti atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų.

4.1.3 Jeigu įstaigoje ribotos gydymo galimybės neleidžia visiems pacientams suteikti tuo pačiu metu vienodą gydymą, gydytojas pasirenka kitų pacientų nediskriminuojantį ir mediciniškai pagrįstą gydymą.

4.1.4 Pacientams suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

4.1.5 Paciento kūnas ar jo kūno dalys neturi būti naudojamos komercinei naudai gauti.

 

4.2. Teisė į sveikatos priežiūros prieinamumą

4.2.1 Paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą (pagalbą), kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

4.2.2 Būtinoji medicinos pagalba pacientui suteikiama neatidėliotinai.

4.2.3 Teisę į kitos rūšies sveikatos priežiūrą nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

 

4.3. Teisė pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją

4.3.1 Pacientas turi teisę pasirinkti įstaigoje dirbantį gydytoją ir slaugos darbuotoją.

4.3.2 Ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytais pagrindais ir teisės aktų nustatyta tvarka.

 

4.4. Teisė į informaciją

4.4.1 Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti informaciją apie įstaigoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir jų kainas bei galimybes jomis pasinaudoti.

4.4.2 Pacientui turi būti pateiktas jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardas, pavardė, pareigos ir informacija apie kvalifikaciją.

4.4.3 Pacientas informuojamas (pasirašytinai) apie įmonės vidaus tvarkos taisyklėse nustatytas paciento teises, pareigas.

4.4.4 Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, diagnostikos ir gydymo metodus, jų galimas pasekmes ir gydymo prognozę. Pacientas turi teisę leisti arba atsisakyti taikyti siūlomus diagnostikos ir gydymo metodus.

4.4.5 Minėtos informacijos pacientui galima nepranešti tik tais atvejais, jeigu pranešimas būtų aiški prielaida rimtai žalai pacientui atsirasti (pakenktų paciento sveikatai ir sukeltų pavojų jo gyvybei). Tokiais atvejais visa numatyta informacija pateikiama paciento atstovui, kas prilygsta informacijos pateikimu pacientui. Pacientui minėtos informacijos įstaiga nepraneša ir tuo atveju, jei pacientas atsisako informacijos.

4.4.6 Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ambulatorinės kortelės ar kitų medicinos dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose. Pacientas į rankas savo ligos istorijos gauti negali ir jokių išimčių netaikoma nei skubiu, nei kitu atveju. Pacientas nuosavybės teisės į ambulatorinę kortelę neturi.

4.4.7 Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia įstaigos vadovas

4.4.8 Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę.

4.4.9. Paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

 

4.5. Informacijos apie pacientą teikimo terminai.

4.5.1 Žodinė informacija pacientui suteikiama – gydytojo priėmimo metu;

4.5.2 Rašytinė informacija suteikiama ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paslaugos apmokėjimo (lėšų gavimo įstaigoje) dienos, jei informacija teikiama nemokamai, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos;

4.5.3 Rašytinė informacija pagal prašymus su nuoroda „skubos tvarka“ suteikiama ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo paslaugos apmokėjimo (lėšų gavimo įstaigoje), jei informacija teikiama nemokamai, per 3 (tris) darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos;

4.5.4 Paciento prašymu asmens sveikatos istorijos kopijos padaromos ir išduodamos ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo paciento kreipimosi ir sumokėjimo už išduodamus dokumentus dienos;

4.5.5 Tuo atveju, kai sveikatos priežiūros įstaiga neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja pareiškėją raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos. Už informacijos teikimą sumokėtas nustatytas mokestis, grąžinamas jį sumokėjusiam asmeniui pateikus prašymą.

 

4.6. Paciento dalyvavimas mokymo procese ir biomedicininiuose(klinikiniuose) tyrimuose

4.6.1 Šeimos gydytojas turi teisę informuoti pacientus apie įmonėje vykdomus biomedicininius tyrimus.

4.6.2 Klinikiniuose tyrimuose taip pat gali dalyvauti asmenys, kurie neprisirašę prie įmonės. Asmenys gali savanoriškai kreiptis į įmonės klinikinių tyrimų centrą dėl informacijos apie atliekamus klinikinius tyrimus suteikimo bei galimybės juose dalyvauti.

4.6.3 Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į biomedicininius tyrimus. Sutikimo gali būti prašoma tik išaiškinus pacientui apie nurodyto proceso ir tyrimų tikslą, pobūdį, padarinius ir pavojus. Dėl nepilnamečio paciento įtraukimo į mokymo procesą reikalingas ir nepilnamečio atstovo sutikimas. Dėl nepilnamečio paciento įtraukimo į biomedicininius tyrimus, be nepilnamečio ir jo atstovų sutikimo, reikalingas ir rajono ar miesto vaikų teisių apsaugos tarnybos sutikimas.

4.6.4 Kai yra minėtas sutikimas, pacientą galima įtraukti į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus tik laikantis tvarkos, kurią nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas ir kiti teisės aktai.

4.6.5 Įtraukiant pacientą į mokymo procesą ir mokslinius medicinos bandymus, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.

4.6.6 Paciento duomenys renkami neautomatiniu metu. Duomenis renka ir tvarko tyrime dalyvaujančioje įmonėje dirbantys gydytojai tyrėjai. Pacientų vizitų metu renkami ir tvarkomi tyrimų protokoluose numatyti asmens duomenys, taip pat ypatingi asmens duomenys ir ypatingi asmens duomenys apie sveikatą. Surinkti asmens duomenys yra nuasmeninami ir koduojami taip, kad nebūtų įmanoma nustatyti duomenų subjekto tapatybės. Unikalus kodas parenkamas duomenų bazės, atsitiktiniu būdu pacientui priskiriam skaičių kombinacija. Šiam kodui sukurti nenaudojami paciento vardas, pavardė, inicialai ar kiti asmenį identifikuojantys duomenys, o informacija apie šį kodą laikoma saugioje vietoje, ribojant prieigą, kurią turi tik mokslinio tyrimo personalas. Tik pacientui (duomenų subjektui) pasirašius Asmens informavimo ir informuoto asmens sutikimo formą (t.y. davus sutikimą rinkti asmens duomenis), gali būti atliekamos tyrimo procedūros ir renkami numatyti asmens duomenys. Tyrėjas, t.y. gydytojas, atsakingas už klinikinio vaistinio preparato tyrimų vykdymą, surinktus duomenis, numatytus tyrimų dokumentuose, iš medicininių dokumentų bei iš tyrimo subjekto, užrašo šiuos duomenis į kiekvienam tiriamajam sudarytą atskirą dokumentą, skirtą tik klinikiniam tyrimui. Duomenys renkami / kaupiami viso tyrimo metu. Reikalingas ištyrimas atliekamas tyrimų vizitų metu, tam kad būtų galima stebėti ligos dinamiką, tiriamojo ar palyginamųjų vaistinių preparatų poveikį.

4.6.7 Įmonėje duomenys yra saugomi vadovaujantis Geros klinikinės praktikos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl leidimų atlikti klinikinius vaistinių preparatų tyrimus išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 108 punktu bei įmonės Asmens duomenų saugojimo taisyklėmis, patvirtintomis direktoriaus įsakymu.

4.6.8 Kadangi įstaigoje mokomi sveikatos priežiūros specialistai, laikoma, kad pacientas, pasirašytinai susipažinęs su įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, sutinka, kad jis būtų įtraukiamas į mokymo procesą. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu arba žodžiu. Jo rašytinis pareiškimas turi būti saugomas paciento medicinos dokumentuose.

4.6.9 Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamas paciento asmens privatumas. Paciento medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo saugojimo, teikimo trečiosiosm šalims tvarką apibrėžia “Informacijos teikimo pacientui ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims tvarkos aprašas”.

4.6.10 Pacientas turi teisę atsisakyti trečiosiois šalies dalyvavimo visos konsultacijos, ar jos kažkurios dalies metu. 

 

4.7. Teisė rinkti diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo

4.7.1 Pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gali būti gydomi arba jiems teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga, tik kai yra jų sutikimas, o nepilnamečiams, kai yra jų atstovų sutikimas.

4.7.2 Kai laikantis sveikatos priežiūros normų yra galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, pacientas turi būti supažindintas su šių metodikų ypatybėmis ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė. Pacientų, įskaitant nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų, pasirinkimas įforminamas raštu.

4.7.3 Už nepilnamečius pacientus iki 16 metų, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų atstovai. Jei yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento iki 16 metų ir jo atstovų, tai diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.

4.7.4 Prieš prašant sutikimo gydymui, pacientui (jo atstovui) išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai. Apie visas suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas turi būti įrašyta į paciento medicinos dokumentus. Sutikimas dėl paslaugų, dėl kurių nesudaryta sveikatos priežiūros paslaugų sutartis, patvirtinamas paciento (jo atstovo) parašu medicininiuose dokumentuose.

4.7.5 Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis.

4.7.6 Kai nėra nustatyta tvarka išreikštos paciento (jo atstovo) valios, slauga, diagnostika ir gydymas gali būti taikomi tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka, kai yra reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei.

4.7.7 Teikiant būtinąją (pirmąją arba skubiąją) medicinos pagalbą pacientui, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali tinkamai išreikšti savo valios, yra būtinas paciento atstovo sutikimas. Pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja, kai sprendžiamas sutikimo gydyti klausimas. Pagalba gali būti teikiama be atstovo sutikimo, jeigu jo nėra arba sutikimo negalima gauti laiku, arba atstovas atsisako duoti sutikimą, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai pažymima paciento medicinos dokumentuose.

4.7.8 Jeigu paciento, kuris dėl amžiaus ar sveikatos negali išreikšti savo valios, atstovas atsisako duoti sutikimą gydyti, kuris nėra skubus, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam pacientui gydymas galimas, jei yra gydytojų konsiliumo, įmonės medicinos etikos komisijos ar Lietuvos bioetikos komiteto sutikimas. Gydytojų konsiliumas sudaromas gydančio gydytojo prašymu. Į Medicinos etikos komisiją ar Lietuvos bioetikos komitetą gali kreiptis  sveikatos priežiūros įstaigos administracija ar gydantis gydytojas. Psichikos ligonio gydymo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas. Visais atvejais pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja duodamas sutikimą gydyti.

 

4.8. Teisė skųstis

4.8.1 Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento teisės, pacientas (jo atstovas) raštu kreipiasi į įstaigos direktorių. Įstaigos direktorius ar jo pareigas einantis asmuo per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau kaip per 20 (dvidešimt) dienų privalo išnagrinėti kreipimąsi ir raštu pranešti pacientui (jo atstovui) apie nagrinėjimo rezultatus.

4.8.2 Nepatenkintas aukščiau nurodytu nagrinėjimu ir jo rezultatais, pacientas (jo atstovas) gali kreiptis į teismą arba į valstybės institucijas, kurios pagal Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą kontroliuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikėją. Jei pacientas (jo atstovas) kreipiasi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, kuri kreipimąsi išnagrinėja pati ar perduoda kitoms valstybės institucijoms, kontroliuojančioms įmonę, tai šių institucijų pareigūnų sprendimus ir veiksmus (neveikimą) pacientas (jo atstovas) taip pat turi teisę apskųsti teismui.

 

4.9. Teisė į žalos atlyginimą

4.9.1. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas ir kiti norminiai teisės aktai.

4.10. Teisė nežinoti

4.10.1 Pacientui informacija apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę neturi būti pateikta prieš jo valią. Paciento, įskaitant nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų, valia turi būti aiškiai pareikšta sveikatos priežiūros paslaugų sutartyje ar patvirtinta paciento parašu medicininiuose dokumentuose.

4.10.2 Šios nuostatos netaikomos, kai, informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių galima išvengti pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo atstovui ar kitiems asmenims. Apie informacijos pateikimą pacientui prieš jo valią pažymima paciento medicinos dokumentuose.

 

4.11. Privataus gyvenimo neliečiamumas

4.11.1 Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie gyvenimo faktus gali būti renkama pacientų sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.

4.11.2 Duomenys apie paciento buvimą įstaigoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugos priemones įrašomi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga.

4.11.3 Visa informacija apie paciento buvimą įstaigoje gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai.

4.11.4 Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą. Be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikta asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę tais atvejais ir tik tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikta valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią. Kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

4.11.5 Nepilnamečio paciento atstovai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento medicinos dokumentais, jeigu tai neprieštarauja šio įstatymo reikalavimams ir nepilnamečio paciento interesams.

4.11.6 Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamos paciento asmens privatumas. Pacientų medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką mokslo tikslams nustato Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymas, o šios informacijos panaudojimo mokymo reikalams tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

4.11.7 Užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą bei panaudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka. Be turtinės žalos, pacientui taip pat atlyginama ir neturtinė žala.

 

4.12 Paciento teisė gauti nuotolines sveikatos priežiūros (NSP) paslaugas.

4.12.1 „NSP paslaugos paskirtis – skirti pacientui pakartotinius tyrimus, tęsti vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis) (toliau – vaistai ir MPP) skyrimą“.

4.12.2 Dėl NSP paslaugų gavimo pacientas ar jo atstovas pagal įstatymą arba pavedimą (toliau –atstovas) turi kreiptis į UAB Saulės šeimos medicinos centro registratūrą.

4.12.3 Pacientas gali gauti NSP paslaugą tik tada, kai pasirašo įstaigos vadovo patvirtintą sutikimo NSP paslaugai gauti formą.

4.12.4 Pacientas gali kreiptis į bet kurį šeimos gydytojo, prie kurio yra prisirašęs teisės aktų nustatyta tvarka, komandos narį (šeimos gydytoją, vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją, akušerį ginekologą, chirurgą, bendrosios praktikos slaugytoją, bendruomenės slaugytoja, akušerį).

4.12.5 Prieš pradėdamas teikti NSP paslaugas pacientui, šeimos gydytojo komandos narys identifikuoja pacientą pagal paciento, norinčio gauti NSP paslaugą, identifikavimo tvarką.

4.12.6 Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už informacinėmis ar elektroninio ryšio technologijomis pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.

4.12.7 Šeimos gydytojo komandos narys gali neteikti NSP paslaugos, atvejais nurodytais nuotolinių paslaugų teikimo apraše.

4.12.8    Šeimos gydytojo komandos narys, teikdamas NSP paslaugą, gali:

4.12.9 Tęsti suaugusiam pacientui anksčiau paskirtų vaistų ar MPP skyrimą, išrašydamas receptą LR SAM 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 nustatyta tvarka;

4.12.10 Vaikams receptą išrašyti gali ne ilgiau kaip 1 mėnesio laikotarpiui;

4.12.11 Jei paciento būklė stabili, skirti pakartotinius tyrimus ir paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų ar MPP vartojimą.

4.12.12 Šeimos gydytojo komandos narys, teikdamas NSP paslaugą, tęsti pacientui anksčiau paskirtų vaistų ar MPP skyrimą, skirti pakartotinius tyrimus ir paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą gali ne daugiau kaip 1 kartą.

4.12.13 Gavęs NSP paslaugą, pacientas kitą kartą dėl tos pačios priežasties privalo atvykti į įstaigą.

 

5. Pacientų pareigos

 

5.1 Atvykti į įstaigą registracijos dokumente (talone) nurodytu laiku.

5.2 Laiku susimokėti už suteiktas mokamas paslaugas.

5.3 Pagarbiai elgtis personalo atžvilgiu.

5.4 Įstaigoje nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotikų.

5.5  Laikytis asmens higienos reikalavimų.

5.6 Užsiregistravus planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalinti atvykti nustatytu laiku, apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

5.7 Vykdyti gydytojo nurodymus dėl ligos (-ų) gydymo ir profilaktikos.

5.8 Pateikti, gydytojui prašant, reikiamus duomenis apie ligos diagnozę, atliktus tyrimus, taikant gydymą.

5.9 Informuoti gydytojus, kurie teiks sveikatos priežiūros (pagalbos) paslaugas apie turimą ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų infekciją.

5.10 Informuoti gydytoją apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą.

5.11 Laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

5.12 Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

5.13 Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.

 

6. Paslaugų namuose teikimo organizavimo tvarka

 

6.1 Paslaugas namuose teikia:

6.1.1 šeimos gydytojo komandos nariai.

6.2. Paslaugos namuose turi būti teikiamos:

6.2.1 naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka;

6.2.2 sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;

6.2.3 vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

6.2.4 asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

6.2.5 pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);

6.2.6 pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;

6.2.7 pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 0 C temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.

6.3 Sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo reikalingumo šio skyriaus 6.2 punkte nenurodytais atvejais priima pacientą gydantis šeimos gydytojas arba vaikų ligų gydytojas, arba vidaus ligų gydytojas, arba gydytojas chirurgas.

6.4 Gripo epidemijos metu paslaugos namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-962 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo gripo epidemijos laikotarpiu“.

6.5 Iškvietimą į namus galima užregistruoti atvykus į įstaigos registratūrą arba paskambinus telefonu darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val.

6.6 Sveikatos priežiūros paslaugos namuose prie įstaigos neprisirašiusiems pacientams teikiamos įstaigos direktoriaus nustatyta tvarka. Už suteiktas paslaugas namuose prie įstaigos neprisirašiusiems pacientams apmokama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

7. Ginčų ir konfliktų tarp įstaigosir pacientų sprendimo tvarka

 

7.1 Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą įstaigai, laikydamasis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyto pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų.

7.2 Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šiame punkte nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

7.3 Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

7.4 Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

7.5 Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu įmonėje.

7.6 Įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų.

7.7 Kai paciento skundas yra susijęs su informacijos apie pacientą, kuri yra konfidenciali, nagrinėjimu, tokios informacijos pateikimas įmonės civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą, yra teisėtas ir pagrįstas. Asmenys, susipažinę su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą.

7.8 Pacientų skundus nagrinėjančių valstybės institucijų sprendimus pacientai turi teisę apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

 

8. Įstaigos darbo laikas

 

8.1. Įstaiga dirba kiekvieną dieną išskyrus sekmadienius ir valstybinių švenčių dienas. Darbo dienomis pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 19.00 val., penktadienisias nuo 7.30 iki 18.00val., šeštadieniais budintis gydytojas nuo 9.00 iki 13.00 val. Darbo laikas gali keistis esant nenumatytoms aplinkybėms, pavyzdžiui, gripo pandemija ar pan. Apie darbo laiko pakeitimus skelbiama įstaigoje gerai matomoje vietoje.

 

9. Darbų saugą reglamentuojančių įstatymų IR kitų NORMINIŲ teisės aktų nuostatos

 

9.1 Už saugaus darbo įstaigoje užtikrinimą įstaigoje atsako įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba.

9.2 Už darbo saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi įstaigos darbuotojai.

9.3 Darbų saugai užtikrinti įstaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais.

 10. Pacientų turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo ir saugojimo tvarka

10.1 Pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai įstaigoje saugojimui nepriimami ir įstaiga už juos neatsako.

 

11. Vidaus tvarkos taisyklių taikymas

 

11.1 Šios vidaus tvarkos taisyklės galioja įmonėje adresu: Taikos pr.51A, Kaunas, bei įmonės skyriuose adresais: Baršausko g. 66, Kaunas; Partizanų g. 27D, Kaunas;