VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 TVIRTINU:

Direktorė

Audronė Urbonienė

UAB SAULĖS ŠEIMOS MEDICINOS CENTRAS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

2023-02-01

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB Saulės šeimos medicinos centras, įmonės kodas 135612524, adresu Taikos pr. 51A, Kaune yra ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga (toliau - Klinika).

2. Klinika veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybes nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, medicinos standartais (medicinos, higienos normomis) ir Klinikos nuostatais.

3. Klinika teikia privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) ir paciento lėšomis apmokamas pirmines ir antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos Klinikai išduotoje asmens sveikatos priežiūros licencijoje Nr. 1875.

4. Klinikos vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) paruoštos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos sistemos, sveikatos draudimo, pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymais,  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Klinikos nuostatais bei kitais norminiais teisės aktais.

5. Taisyklių privalo laikytis visi Klinikos darbuotojai, pacientai ir lankytojai.

II.     PACIENTO KREIPIMOSI Į KLINIKĄ TVARKA IR PACIENTŲ REGISTRAVIMO Į ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLUGŲ LAUKIMO EILES TVARKA

1. Pacientai dėl Klinikos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų registruojasi:

1.1. svetainėje: saulescentras.lt arba e-pacientas.lt;

1.2. atvykus Klinikos registratūroje;

1.3. kreipiantis telefonu + 370 37 400 111 per skambučių centrą.

1.4. Per IPR sistemą.

1.5. Pacientas pageidaujantis dalyvauti klinikiniuose tyrimuose, kreipiasi į Klinikos klinikinių tyrimų centro darbuotojus. Pacientui užvedama ambulatorine kortelė (F 025a).

2. Atvykę į Kliniką pacientai turi kreiptis į registratūrą. Asmenys iki 16 metų privalo būti lydimi tėvų ar globėjų.

3. Visi, besikreipiantys į Kliniką, pacientai turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4. Pacientai kreipiasi į Kliniką savo laisvu apsisprendimu dėl sveikatos priežiūros paslaugų, galimybės savanoriškai dalyvauti klinikiniuose tyrimuose.

5. Jei pacientas kreipiasi dėl sveikatos priežiūros paslaugų, kurių Klinika neteikia, arba laikinai negali suteikti, pacientui suteikiama informacija, kur jis galėtų kreiptis.

6. Registruodamasis pas gydytoją, pacientas registratūros darbuotojui nurodo vardą, pavardę ir gimimo datą arba asmens kodą bei telefono numerį (pageidautina). Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją datą ir laiką bei kabineto numerį (kreipiantis telefonu).

7. Pacientai gali registruotis kontaktinei arba nuotolinei bet kurio šeimos gydytojo komandos nario konsultacijai.

8. Registruojami visi pacientai jų kreipimosi metu, pasiūlant pacientui artimiausią objektyviai įmanomą Klinikos konkretaus asmens sveikatos priežiūros specialisto paslaugos suteikimo datą ir laiką (laikydamasi nustatytų terminų) ir užregistruoja pacientą informacinėje sistemoje jo pasirinktu laiku. Jeigu pacientas atsisako gauti paslaugą pasiūlytu laiku ir pageidauja ją gauti vėliau negu per nustatytą terminą, pacientas užregistruojamas jo pasirinkta vėlesne nei nustatytas terminas data.

9. Pacientai registruojami elektroninėje Foxus registracijos sistemoje nurodant:

9.1.  paciento kreipimosi į Kliniką datą, valandą, būdą, registravusio darbuotojo vardą ir pavardę;

9.2. paciento vardą ir pavardę, asmens kodą ar gimimo datą, kai asmuo neturi asmens kodo, adresą ir (ar) kontaktinį telefoną, ir (ar) elektroninio pašto adresą, įrašant pastabas;

10. Esant reikalui pacientą sekančiam vizitui, tyrimams gali registruoti gydytojas arba slaugytoja esamo vizito metu.

11. Šeimos gydytojo komandos paslaugos teikiamos nevėliau nei per 24 valandas, nuo paciento kreipimosi į Kliniką momento - ūmios ligos atveju, kai pacientas karščiuoja ir pasireiškia vidutinio stiprumo skausmas, jei per parą jam esant ramybės būsenoje atsiranda dusulys, galvos skausmas ir svaigimas, pykinimas ir vėmimas, sutrinka koordinacija, pasireiškia staiga progresuojantis tinimas ir jei žmogus patyrė įvairios kilmės traumų ar susižeidė.  

12. Paūmėjus lėtinei ligai ir kitais atvejais šeimos gydytojo komandos paslaugos suteikiamos per 7 kalendorines dienas nuo kreipimosi į Kliniką momento.

13. Psichikos sveikatos centras (toliau –Klinika) užtikrina komandoje dirbančių specialistų pirminių ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ne mažiau kaip 6 val. kiekvieną darbo dieną.

14. Pacientai pas gydytoją priimami tik tam priėmimui užregistruotu atitinkamu laiku. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją, jo priėmimas nėra užtikrinamas.

15. Pacientai, pageidaujantys gauti planines sveikatos priežiūros paslaugas skubos tvarka ir nenorintys registruotis į bendrąją eilę, tokią teisę turi, tačiau tuomet už suteiktą paslaugą apmoka patys pagal Klinikos nustatytus mokamų paslaugų įkainius.

16. Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku. Klinikos darbuotojai apie gydytojo vėlavimą pacientą informuoja žodžiu.

17. Gydytojui susirgus ir nesant objektyvių galimybių aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius jo pacientus, pastarieji apie tai informuojami skambučiu arba SMS, jei yra nurodę aktualų kontaktinį telefono numerį. Pacientui pasiūlomas artimiausias įmanomas paslaugos suteikimo data ir laikas, jei pacientas nesutinka, gali būti pasiūlyta registruotis pas kitą Klinikos specialistą arba pas kitoje gydymo įstaigoje dirbantį specialistą.  

III. GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE KLINIKOS TVARKA

1. Kiekvienas asmuo, pageidaujantis prisirašyti prie Klinikos, gali laisvai pasirinkti gydytoją (šeimos gydytoją, gydytoją psichiatrą).

2. Pasirinkęs Kliniką ir gydytoją, asmuo nustatytos formos prašymą bei informuoto paciento sutikimą pateikia vienu iš toliau nurodytų būdų:

2.1.Atvykęs į Kliniką ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2.2.elektroniniu paštu info@ssmc.lt (jei nori prisirašyti pas šeimos gydytoją) arba pspc@ssmc.lt (jei nori prisirašyti į Psichikos sveikatos centrą) pateikęs formą Nr. 025-025-1/a, pasirašytą elektroniniu kvalifikuotu parašu;

2.3.per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (Elektroninės valdžios vartus) arba kitu elektroniniu būdu, užtikrinančiu asmens tapatybės patvirtinimą, prisijungęs prie Klinikos elektroninės interaktyvios prisirašymo paslaugos, formą Nr. 025-025-1/a užpildo ir pateikia elektroniniu būdu;

2.4.paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikdamas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2.5.Klinikos elektroniniu paštu info@ssmc.lt (jei nori prisirašyti pas šeimos gydytoją) arba paspc@ssmc.lt (jei nori prisirašyti į Psichikos sveikatos centrą) pateikdamas pasirašytą nuskenuotą ar nufotografuotą formą Nr. 025-025-1/a ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

2.5.1.      Šis papunktis taikomas tik tuo atveju, jei  šalyje ar savivaldybėje, kurioje gyvena asmuo, paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas ir asmuo negali pateikti prašymo kitais šio skyriaus 2 punkte nurodytais būdais.

2.5.2.      Asmuo formos Nr. 025-025-1/a originalą per 30 kalendorinių dienų (bet ne anksčiau kaip pasibaigus ekstremaliajai situacijai ar karantinui) turi pateikti (tiesiogiai atvykęs, paštu ar per pasiuntinį) Klinikai, prie kurios prisirašė.

3. Asmeniui pasirinkus Kliniką bet nepasirinkus gydytojo, savo sutikimą gydytis pas Klinikos administracijos paskirtą gydytoją asmuo patvirtina pasirašydamas prašymo formoje.

4. Pakeisti asmens sveikatos priežiūros įstaigą galima pateikus prašymą Klinikai. Tokio prašymo pagrindu asmuo yra įtraukiamas į Klinikos aptarnaujamų gyventojų sąrašą. Pacientui pasirinkus kitą gydymo įstaigą jo asmens sveikatos istorija (ambulatorinė kortelė) perduodama paciento naujai pasirinktai įstaigai. Asmens sveikatos istorija ar vaiko raidos istorija perduodama per 3 darbo dienas nuo naujai pasirinktos sveikatos priežiūros įstaigos prašymo Klinikai pateikti šiuos asmens sveikatos priežiūros dokumentus gavimo dienos.

5. Asmuo (globėjas), anksčiau nei po 6 mėnesių pasirinkęs kitą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininių dokumentų persiuntimą jo pasirinktai įstaigai apmoka 2,90 eurų mokestį.

6. Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą šeimos gydytoją Klinikoje, turi užpildyti nustatytos formos prašymą.

7. Šeimos gydytojui nutraukus darbo santykius su Klinika, administracija skiria kitą gydytoją, jeigu pacientas nepasirenka kitaip.

8. Jei prisirašantis prie Klinikos asmuo jau yra prisirašęs pagal individualų prašymą prie kito tos pačios teritorinės ligonių kasos veiklos zonos psichikos sveikatos centro, psichikos sveikatos paslaugos jam/jai teikiamos toliau šiame centre.

IV.  PRISIRAŠIUSIŲ PRIE KLINIKOS IŠREGISTRAVIMO TVARKA

1. Prisirašęs asmuo automatiniu būdu išregistruojamas iš Klinikos aptarnaujamų asmenų sąrašo, kai jis:

1.1. miršta (išregistruojamas nuo mirties datos);

1.2. teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoja išvykimą iš Lietuvos Respublikos (išregistruojamas nuo išvykimo deklaravimo datos);

1.3. pasirenka kitą pirminės sveikatos priežiūros įstaigą ir/arba kitą psichikos sveikatos centrą (išregistruojamas nuo prisirašymo prie kitos įstaigos datos).

2. Klinikos atsakingi darbuotojai išregistruoja (išbraukia iš aptarnaujamų asmenų sąrašo) prisirašiusį asmeni jei:

2.1. asmuo pateikia laisvos formos prašymą jį išregistruoti (išregistruojamas nuo prašymo pateikimo datos);

2.2. Klinika likviduojama arba nustoja teikti paslaugas.

3. Kitai asmens sveikatos priežiūros įstaigai Klinikos pacientai priskiriami, jeigu Klinikos teisės ir pareigos perimamos pagal Klinikos reorganizavimo sąlygas ar kitu teisėtu juridiniu pagrindu.

V.     NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

1. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos šeimos gydytojo medicinos normoje ir  psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pagal sutartį su teritorine ligonių kasa, prisirašiusiems ir draustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams, teikiamos nemokamai, nereikalaujant iš pacientų už šias paslaugas papildomo mokesčio.

2. Neprisirašiusiems prie Klinikos ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimo pacientams sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos.

3. Tyrimai, priskirti šeimos gydytojo kompetencijai, atliekami tik šeimos gydytojui juos paskyrus. Pacientas turi teisę reikalauti, kad šeimos gydytojas aiškiai ir suprantamai pacientui paaiškintų laboratorinių tyrimų skyrimo / neskyrimo motyvus.

4. Nemokamai Klinikoje būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems asmenims, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiama į jų gyvenamąją vietą ir kokioje pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje jie prisirašę. Būtinoji medicinos pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“, kuris numato būklių, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba, mastą (šio įsakymo 1 priedas) ir šių paslaugų teikimo tvarką.

5. Mokamoms paslaugoms, teikiamoms Klinikoje priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

5.1. valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšų;

5.2. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;

5.3. valstybės, savivaldybių žmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų skirtų sveikatos programoms finansuoti.

6. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų teikiamos, kai:

6.1. pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras (tokiu atveju jis apmoka jų faktinių ir bazinių kainų skirtumą);

6.2. pacientas, turintis teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva, neturėdamas gydytojo siuntimo, pasirenka papildomas paslaugas (konsultacijas, stacionarinį gydymą, procedūras, tyrimus ir pan.);

6.3. pacientas, neturėdamas šeimos gydytojo siuntimo, pageidauja gauti gydytojo specialisto konsultaciją;

6.4. pacientą konsultuotis pas gydytoją specialistą siunčia gydytojas, dirbantis asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, nesudariusioje sutarties su teritorine ligonių kasa;

6.5. teikiamos mokamos paslaugos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą.

6.6. pacientas nenori registruotis į bendrąją eilę ir pageidauja gauti planines sveikatos priežiūros paslaugas skubos tvarka;

7. Kitos mokamos paslaugos teikiamos, kai:

7.1. mokama už odontologines medžiagas ir vienkartines priemones (išimtis - vaikai, moksleiviai, besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau nei jiems sukanka 24 metai, bei socialiai remtini asmenys, pateikę gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus pažymą)

7.2. paciento pageidavimu pasirenkama papildoma asmens sveikatos priežiūros paslauga, tyrimas, procedūra, kuri Klinikoje nėra apmokama iš PSDF lėšų ir Klinikos licencija leidžia teikti tokią paslaugą.

8. Mokamą paslaugą teikiantis Klinikos darbuotojas supažindina pacientą bei kitus suinteresuotus asmenis su mokamų paslaugų teikimo tvarka, sąrašu ir kainomis. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų gavimo turi patvirtinti parašu.

9. Klinikai išnaudojus lėšų limitą numatytą sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir laikinai, dėl lėšų trūkumo, nesant galimybės teikti tam tikrą planinio gydymo paslaugą, pacientai už ambulatorines specializuotas gydymo paslaugas moka pagal patvirtintą kainoraštį. Esant medicininėms indikacijoms, Klinika išduoda apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu tinkamai įformintą siuntimą teikti jiems aukštesnio lygio ar kito profilio sveikatos priežiūros paslaugas. Siunčiant pas specialistus, šeimos gydytojas savo kompetencijos apimtyje ištiria pacientą ir tik tada siunčia gydytojo specialisto konsultacijai.

10. Asmens medicinos dokumentuose (ambulatorinėje kortelėje ir pan.) turi būti duomenys apie pacientui suteiktas mokamas paslaugas (jų sąrašas) ir nustatytos formos, paciento sutikimas dėl mokamų paslaugų teikimo". Paslaugos pažymimos bei suvedamos į teritorinių ligonių kasų informacinę sistemą.

11. Formoje, “paciento sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo" nurodoma:

11.1. paciento parašu patvirtintas sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo;

11.2. suteiktos mokamos paslaugos pavadinimas ir jos teikimo pagrindas;

11.3. paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio dokumento numeris ir data.

 12. Apmokėjus už paslaugas, pacientui išduodamas mokėjimo už paslaugas dokumentas (kasos kvitas, kasos pajamų orderis, sąskaita ir pan.), kuriame nurodoma paslaugos kaina, teikimo data, paslaugos, už kurią mokama pavadinimas.

 13. Apmokėjus už paslaugą, pacientas nukreipiamas pas sveikatos priežiūros specialistą atitinkamai paslaugai gauti.

 14. Sumokėtos lėšos už suteiktas mokamas paslaugas, nepriklausomai nuo suteiktos paslaugos rezultato, nėra grąžinamos.

 15. Dėl objektyvių priežasčių nesuteikus pageidaujamų mokamų paslaugų, už paslaugas sumokėti pinigai yra grąžinami. Asmuo, pageidaujantis susigrąžinti sumokėtus pinigus, Klinikos direktorei privalo pateiki prašymą su Klinikos atsakingo už pacientui mokamos paslaugos suteikime darbuotojo rašytiniu patvirtinimu, jog konkreti paslauga nebuvo suteikta, bei dokumentą, patvirtinantį apmokėjimo faktą (kasos kvitą, kasos pajamų orderį ar kt.).

 16. Už mokamų paslaugų  teikimo procedūrų pažeidimus atsako šias procedūras pažeidę Klinikos darbuotojai.

 17. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas bei atskirų mokamų paslaugų sąrašai ir kainos tvirtinami bei keičiami Klinikos direktorės įsakymu.

18. Pacientai susipažinti su Klinikai išduota licencija gali Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM internetiniame puslapyje adresu: www.vaspvt.gov.lt/node/150

19. Pacientai pageidaujantys susipažinti su Klinikos sudaryta sutartimi su teritorinėmis ligonių kasomis gali kreiptis į administraciją.

VI. PACIENTŲ TEISĖS KLINIKOJE

1. Teisė į sveikatos priežiūrą

1.1. Klinikoje pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

1.2. Pacientams turi būti suteikta kvalifikuota sveikatos priežiūra. Gydytojai ir slaugos darbuotojai turi gerbti pacientų asmens privatumą. Pacientai turi teisę būti gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai.

1.3. Jeigu Klinikoje ribotos gydymo galimybės neleidžia visiems pacientams suteikti tuo pačiu metu vienodą gydymą, gydytojo pasirinktas gydymas turi būti mediciniškai pagrįstas ir nediskriminuojantis kitų pacientų.

1.4. Prieš siunčiant pacientą į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas.

1.5. Pacientams turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

1.6. Pacientai turi teisę būti prižiūrimi ir numirti pagarboje.

2. Teisė į sveikatos priežiūros prieinamumą

2.1. Paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą (pagalbą), kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

2.2. Būtinoji medicinos pagalba pacientui suteikiama neatidėliotinai

2.3. Teisę į kitos rūšies sveikatos priežiūrą nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

3. Teisė pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją

3.1. Pacientas turi teisę pasirinkti Klinikoje dirbantį gydytoją ir slaugos darbuotoją.

3.2. Ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytais pagrindais ir teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Teisė į informaciją

4.1. Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti informaciją apie Klinikoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas bei galimybes jomis pasinaudoti.

4.2. Pacientui turi būti pateiktas jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardas, pavardė, pareigos ir informacija apie kvalifikaciją.

4.3. Pacientas informuojamas (pasirašytinai) apie Klinikos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytas paciento teises, pareigas.

4.4. Pacientui suprantamu būdu ir forma privalo būti paaiškinta apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, diagnostikos ir gydymo metodus, jų galimas pasekmes ir gydymo prognozę. Pacientas turi teisę leisti arba atsisakyti taikyti siūlomus diagnostikos ir gydymo metodus.

4.5. Minėtos informacijos pacientui galima nepranešti tik tais atvejais, jeigu pranešimas būtų aiški prielaida rimtai žalai pacientui atsirasti (pakenktų paciento sveikatai ir sukeltų pavojų jo gyvybei). Tokiais atvejais visa numatyta informacija pateikiama paciento atstovui, kas prilygsta informacijos pateikimui pacientui. Pacientui minėtos informacijos Klinika nepraneša ir tuo atveju, jei pacientas atsisako informacijos. Ši informacija pateikiama pacientui iš karto, kai išnyksta pavojus, kad jos pranešimas pacientui gali sąlygoti minėtą žalą.

4.6. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ambulatorinės kortelės ar kitų medicinos dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose. Pacientas į rankas savo ligos istorijos gauti negali ir jokių išimčių netaikoma nei skubiu, nei kitu atveju. Pacientas nuosavybės teisės į ambulatorinę kortelę neturi.

4.7. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia Klinikos vadovas.

4.8. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę.

4.9. Paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

5. Teisė rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo

5.1. Pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gali būti gydomi arba jiems teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga, tik kai yra jų sutikimas, o nepilnamečiams, kai yra jų atstovų sutikimas.

5.2. Kai laikantis sveikatos priežiūros normų yra galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, pacientas turi būti supažindintas su šių metodikų ypatybėmis ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė. Pacientų, įskaitant nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų, pasirinkimas įforminamas raštu.

5.3. Už nepilnamečius pacientus iki 16 metų, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų atstovai. Jei yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento iki 16 metų ir jo atstovų, tai diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.

5.4. Prieš prašant sutikimo gydymui, pacientui (jo atstovui) išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai. Apie visas suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas turi būti įrašyta į paciento medicinos dokumentus. Sutikimas dėl paslaugų, dėl kurių nesudaryta sveikatos priežiūros paslaugų sutartis, patvirtinamas paciento (jo atstovo) parašu medicininiuose dokumentuose.

5.5. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis.

5.6. Kai nėra nustatyta tvarka išreikštos paciento (jo atstovo) valios, slauga, diagnostika ir gydymas gali būti taikomi tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka, kai yra reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei.

5.7. Teikiant būtinąją (pirmąją arba skubiąją) medicinos pagalbą pacientui, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali tinkamai išreikšti savo valios, yra būtinas paciento atstovo sutikimas. Pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja, kai sprendžiamas sutikimo gydyti klausimas. Pagalba gali būti teikiama be atstovo sutikimo, jeigu jo nėra arba sutikimo negalima gauti laiku, arba atstovas atsisako duoti sutikimą, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai pažymima paciento medicinos dokumentuose.

5.8. Jeigu paciento, kuris dėl amžiaus ar sveikatos negali išreikšti savo valios, atstovas atsisako duoti sutikimą gydyti, kuris nėra skubus, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam pacientui gydymas galimas, jei yra gydytojų konsiliumo, Klinikos medicinos etikos komisijos ar Lietuvos bioetikos komiteto sutikimas. Gydytojų konsiliumas sudaromas gydančio gydytojo prašymu. Į Medicinos etikos komisiją ar Lietuvos bioetikos komitetą gali kreiptis Klinikos administracija ar gydantis gydytojas. Psichikos ligonio gydymo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas. Visais atvejais pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja duodamas sutikimą gydyti.

6. Teisė skųstis

6.1. Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento teisės, pacientas (jo atstovas) turi teisę skųstis.

6.2. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka pateikta Ginčų ir konfliktų tarp Klinikos ir pacientų sprendimo tvarkoje.

7. Teisė į žalos atlyginimą

7.1. Pacientas ir asmuo, kuris buvo mirusio paciento išlaikomas arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą (nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, nedarbingi tėvai (įtėviai) ar kiti faktiniai nedarbingi išlaikytiniai), taip pat mirusio paciento vaikas, gimęs po jo mirties, turi teisę į turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos (toliau – žala), atlyginimą. Teisę į neturtinės žalos atlyginimą taip pat turi mirusio paciento darbingi tėvai (įtėviai) ir pilnamečiai vaikai (įvaikiai), kuriuos su pacientu siejo ypač artimas ir glaudus ryšys. Dėl mirusio paciento ir jo tėvų bei pilnamečių vaikų ryšio artimumo ir glaudumo sprendžia Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija (toliau – Komisija) pagal mirusio paciento tėvų (įtėvių) ir pilnamečių vaikų (įvaikių) ar jų atstovo pateiktus duomenis, patvirtinančius paciento ir jo tėvų bei pilnamečių vaikų ypač artimą ir glaudų ryšį (atsižvelgiant į bendravimo intensyvumą ir rūpinimosi vienas kitu pobūdį).

7.2. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas ir kiti norminiai teisės aktai.

8. Teisė nežinoti

8.1. Pacientui informacija apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę neturi būti pateikta prieš jo valią. Paciento, įskaitant nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų, valia turi būti aiškiai pareikšta sveikatos priežiūros paslaugų sutartyje ar patvirtinta paciento parašu medicininiuose dokumentuose.

8.2. Šios nuostatos netaikomos, kai, informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių galima išvengti pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo atstovui ar kitiems asmenims. Apie informacijos pateikimą pacientui prieš jo valią pažymima paciento medicinos dokumentuose.

9. Privataus gyvenimo neliečiamumas

9.1. Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie gyvenimo faktus gali būti renkama pacientų sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.

9.2. Nepilnamečio paciento atstovai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento medicinos dokumentais, jeigu tai neprieštarauja šio įstatymo reikalavimams ir nepilnamečio paciento interesams.

9.3. Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamos paciento asmens privatumas. Pacientų medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką mokslo tikslams nustato Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymas, o šios informacijos panaudojimo mokymo reikalams tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

9.4. Užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą bei panaudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka. Be turtinės žalos, pacientui taip pat atlyginama ir neturtinė žala.

9.5. Pacientas turi teisę į anoniminę (neatskleidžiant asmens tapatybės) sveikatos priežiūrą pagal 2010 m. kovo 4 d. SAM įsakymą Nr. V-178 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10. Paciento teisė gauti nuotolinę šeimos gydytojo komandos nario ir /ar kitos profesinės kvalifikacijos specialisto konsultaciją.

10.1. Pacientai ir jų artimieji Klinikoje turi galimybę kreiptis į bet kurį šeimos gydytojo komandos narį ir /ar kitos profesinės kvalifikacijos specialistą ir gauti nuotolinę konsultaciją įstatymų nustatyta tvarka.

10.2. Pacientas gali gauti nuotolinę konsultaciją tik tada, kai pasirašo Klinikos vadovo patvirtintą sutikimo paslaugai gauti formą.

10.3. Nuotolinės konsultacijos teikiamos vaizdo ir / ar garso ryšių priemonėmis (įskaitant programinę įrangą, bendravimo platformas ir kt.) ir / ar kitomis elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį ir kurios gali būti naudojamos teikiant ambulatorinę asmens sveikatos priežiūros paslaugą, kai paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas yra skirtingose vietose tuo pačiu ar skirtingu laiku.

10.4. Dėl nuotolinių konsultacijų gavimo pacientas ar jo atstovas pagal įstatymą arba pavedimą (toliau –atstovas) turi kreiptis į Klinikos registratūrą.

10.5. Jei pacientas kreipiasi dėl nuotolinės konsultacijos į registratūrą, medicinos registratorė :

10.5.1. identifikuoja pacientą pagal nustatytą tvarką;

10.5.2. patikslina paciento kontaktinius duomenis;

10.5.3. registruoja pacientą nuotolinei konsultacijai gauti Klinikos informacinėje sistemoje į artimiausią, nuotolinei konsultacijai teikti skirtą laisvą registracijos laiką. Ir informuoja pacientą ar jo atstovą, kada su juo susisieks specialistas.

10.6. Nuotolinę konsultaciją suteikti gali bet kuris šeimos gydytojo, prie kurio yra pacientas prisirašęs teisės aktų nustatyta tvarka, komandos narys, taip pat psichikos sveikatos centro, prie kurio yra pacientas prisirašęs, specialistai.

10.7. Prieš pradėdamas teikti nuotolinę konsultaciją pacientui, Klinikos specialistas identifikuoja pacientą pagal paciento, norinčio gauti NSP paslaugą, identifikavimo tvarką.

10.8. Pacientas identifikuojamas:

10.8.1. Pagal skambinančiojo telefono numerį - kuris nurodytas paciento (arba jo atstovo) pasirašytame prašyme dėl nuotolinės konsultacijos teikimo telefonu;

10.8.2. Pagal skambinančiojo teisingus atsakymus į jam užduotus klausimus apie pacientą. Klinikos specialistas išklausęs paciento ar jo atstovo pageidavimą gauti nuotolinę konsultaciją, užduoda skambinančiajam klausimus leidžiančius tinkamai identifikuoti pacientą. Pacientas (ar jo atstovas) turi nurodyti: paciento vardą pavardę ir/arba gimimo datą ir/arba adresą ir/arba telefono numerį ir/arba asmens kodo vieną iš paskutinių 4-skaitmenų ir/arba pas kokį specialistą paskutinį kartą lankėsi Klinikoje. Užduodami ne mažiau nei 3 klausimai.

10.9. Nuotolinę gydytojo konsultaciją sudaro:

10.9.1. anamnezės surinkimas, paciento sveikatos būklės įvertinimas;

10.9.2. paciento konsultavimas, išvadų, rekomendacijų parengimas;

10.9.3. privalomų medicinos dokumentų užpildymas ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikimas į ESPBI IS;

10.9.4. kiti būtini atlikti veiksmai, reikalingi nuotolinei gydytojo konsultacijai pacientui suteikti;

10.9.5. pagal poreikį: diagnostinių ir (ar) gydomųjų paslaugų, tyrimų ir procedūrų paskyrimas, jų rezultatų įvertinimas ir aptarimas; vaistinių preparatų ir (ar) MPP išrašymas ir (ar) skyrimo pratęsimas; elektroninių nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimas, pratęsimas, jei tai numatyta nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose; siuntimo (-ų) kito (-ų) gydytojo (-ų) konsultacijai išdavimas; prireikus kontaktinės konsultacijos, paciento užregistravimo į konsultaciją organizavimas.

10.10. Nuotolinę šeimos gydytojo komandos nario konsultaciją pacientui sudaro:

10.10.1. anamnezės surinkimas, paciento sveikatos būklės įvertinimas;

10.10.2. paciento konsultavimas (įskaitant paciento ar jo atstovo informavimą apie planuojamus pagal skiepų kalendorių profilaktinius skiepijimus ir jų atlikimo laiko suderinimą), išvadų, rekomendacijų parengimas;

10.10.3. privalomų medicinos dokumentų užpildymas ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikimas į ESPBI IS;

10.10.4. kiti būtini atlikti veiksmai, reikalingi nuotolinei šeimos gydytojo komandos nario konsultacijai pacientui suteikti;

10.10.5. pagal poreikį ir atitinkamo šeimos gydytojo komandos nario kompetenciją: diagnostinių ir (ar) gydomųjų paslaugų, tyrimų ir procedūrų paskyrimas (savarankiškai arba gydytojo pavedimu) ir (ar) atlikimo organizavimas; atliktų diagnostinių ir (ar) gydomųjų paslaugų, tyrimų ir procedūrų rezultatų įvertinimas, aptarimas; vaistinių preparatų ir (ar) MPP išrašymas ir (ar) skyrimo pratęsimas; paciento informavimas apie jam reikalingą šeimos gydytojo kontaktinę konsultaciją ir užregistravimas, jeigu nuotolinę konsultaciją pacientui suteikęs šeimos gydytojo komandos narys pagal kompetenciją negali išspręsti paciento problemų.  

10.10.6. Nuotolinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis LR SAM 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-861 „DĖL pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Tvarkos aprašo patvirtinimo“.

VII. PACIENTŲ PAREIGOS

1. Atvykti į Kliniką registracijos dokumente (talone) nurodytu laiku.

2. Užsiregistravus planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalinti atvykti nustatytu laiku, apie tai informuoti Kliniką ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

3. Laiku susimokėti už suteiktas mokamas paslaugas.

4. Pagarbiai elgtis personalo ir kitų pacientų ar lankytoju atžvilgiu.

5. Klinikoje netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotikų.

6. Laikytis asmens higienos reikalavimų.

7. Vykdyti gydytojo nurodymus dėl ligos (-ų) gydymo ir profilaktikos.

8. Pateikti, gydytojui prašant, reikiamus duomenis apie ligos diagnozę, atliktus tyrimus, taikant gydymą.

9. Informuoti gydytojus, kurie teiks sveikatos priežiūros (pagalbos) paslaugas apie turimą ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų infekciją.

10. Informuoti gydytoją apie sveikatos būklės pakitimus gydymo metu, gydymo metodų ne toleravimą.

11. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Klinikos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

12. Laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

13. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

14. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Klinikos specialistais ir darbuotojais.

15. Pacientas privalo tausoti bendrojo naudojimo Klinikos turtą. Už jo sugadinimą ar sunaikinimą pacientas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

1. Paslaugas namuose, pagal kompetenciją, teikia šeimos gydytojo komandos nariai ir psichikos sveikatos centro specialistai.

2. Paslaugos namuose turi būti teikiamos:

2.1. naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka;

2.2. sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;

2.3. vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

2.4. asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

2.5. pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);

2.6. pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;

2.7. pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 0 C temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.

3. Sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo reikalingumo šio skyriaus 6.2 punkte nenurodytais atvejais priima pacientą gydantis gydytojas.

4. Gripo epidemijos metu paslaugos namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-962 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo gripo epidemijos laikotarpiu“.

5. Jeigu paciento skundai ir būklė neatitinka išvardintų indikacijų vizitui į namus, o pacientas nesutinka atvykti į Kliniką gydantis gydytojas privalo susisiekti su pacientu telefonu ir aptarti jo būklę. Jeigu gydytojas, įvertinęs paciento būklę ir skundus nusprendžia nevykti pas pacientą, o pacientas atsisako atvykti į Kliniką gydytojas padaro atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje ir informuoja skyriaus administratorių apie atvejį. Administracijos vadovas užregistruoja įvykį neatitikčių registravimo žurnale.

6. Kviečiant gydytoją į namus nepilnamečiam vaikui, namuose turi būti jo tėvai arba globėjai.

7. Bendrosios praktikos slaugytojas, akušeris, bendruomenės slaugytojas pas prisirašiusius prie Klinikos pacientus į namus vyksta, kai:

7.1. vykstama pas naujagimį gavus informaciją apie jo išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jo namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris;

7.2. vykdomos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros skatinamosios programos ir kitos iš PSDF biudžeto apmokamos paslaugos pagal TLK nomenklatūrą.

8. Gripo epidemijos metu paslaugos namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-962 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo gripo epidemijos laikotarpiu“.

9. Iškvietimą į namus galima užregistruoti atvykus į Klinikos registratūrą arba paskambinus telefonu darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val.

10. Sveikatos priežiūros paslaugos namuose prie Klinikos neprisirašiusiems pacientams teikiamos Klinikos direktorės nustatyta tvarka. Už suteiktas paslaugas namuose prie Klinikos neprisirašiusiems pacientams apmokama teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Planine tvarka pacientus (planiniai vizitai pas naujagimius ir neįgaliuosius) namuose lanko šeimos gydytojo komandos nariai, psichikos sveikatos centro specialistai. Lankymo namuose datą ir laiką specialistai nusistato patys.

IX.  PACIENTO SIUNTIMO GYDYMUI Į AMBULATORINĖS IR STACIONARINĖS PAGALBOS GYDYMO ĮSTAIGĄ TVARKA

1. Gydytojas, įtaręs arba nustatęs paciento sveikatos sutrikimą ar sunkią sveikatos būklę, skubiai siunčia pacientą į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kuri teikia reikalingas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Teikiant skubią pagalbą vaikui, jis siunčiamas į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią reikiamas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

2. Gydytojas, įtaręs arba nustatęs tam tikrą paciento sveikatos sutrikimą ar būklę, planine tvarka siunčia pacientą į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kuri teikia reikalingas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

3. Siuntimas - tai gydytojo kreipimasis į kitą gydytoją, siekiant pasikonsultuoti dėl paciento sveikatos būklės, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos (pradėti, pratęsti, pakeisti ar nutraukti pradėtą gydymą) ar darbingumo.

4. Siuntimas išduodamas ne pagal paciento norą o pagal poreikį. Pacientas, esant indikacijoms (sprendžia gydantis gydytojas suderinęs su pacientu), siunčiamas užpildžius siuntimą (forma E 027/a, o tais atvejais kai neveikia ESPBI IS f-027/a):

4.1. į stacionarą (ligoninę);

4.2. specialisto konsultacijai;

4.3. į kitas gydymo įstaigas;

4.4. į sanatorijas ir reabilitacinio gydymo įstaigas;

4.5.  į slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigas.

5. Gydytojai darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta  pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl stacionarinių skubių ir/ arba planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašu ir Klinikos direktorės patvirtintu “Siuntimų į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas išdavimo tvarkos aprašu”.

6. Siuntimą ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms turi teisę išduoti šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas, o brangiesiems tyrimams ir procedūroms, apmokamiems iš PSDF biudžeto lėšų - tik gydytojas specialistas, teikiantis antrinio ar tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

7. Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, turintiems gydytojo siuntimą, ambulatorinės antrinio ar tretinio lygio gydymo paslaugos sutartis su ligonių kasa sudariusiose įstaigose yra teikiamos nemokamai.

8. Siuntimas neprivalomas kreipiantis dėl skubios medicininės pagalbos arba kai numatytas ilgalaikis paciento stebėjimas, siuntimo nereikia ir kreipiantis i gydytoją dermatovenerologą.

9. Psichikos ligoniai į stacionarą siunčiami esant indikacijų ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymu.

X. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

1. Visa informacija apie paciento buvimą Klinikoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.

2. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyti tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.

3. Kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

4. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas negali jokiems kitiems asmenims be paciento sutikimo suteikti informacijos apie pacientą arba sudaryti sąlygų gauti oficialių dokumentų (ligos istorijų, kitų medicinos dokumentų) kopijas. Jeigu informacija kitiems asmenims vis tiek teikiama, ji gali būti teikiama tiek, kiek tai nedaro žalos paciento ar kito asmens privataus gyvenimo interesams. Informacija apie pacientą turi būti teikiama, jeigu tai yra privaloma pagal įstatymus.

5. Kitais asmenimis nėra laikomi asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja vykdant medicinos paslaugų teikimo sutartį, taip pat asmuo, kuris veikia kaip sveikatos priežiūrą vykdančio asmens pagalbininkas, jeigu informacija yra būtina jam veikiant kaip pagalbininkui.

6. Šiai kategorijai taip pat nepriklauso tie asmenys, kurių sutikimas vykdant asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį būtinas:

6.1. pacientas;

6.2. paciento atstovas pagal įstatymą.

7. Tačiau tokiu atveju, kai asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas, suteikdamas informaciją apie pacientą ar sudarydamas sąlygas gauti tokią informaciją ar paciento dokumentų kopijas, negali būti laikomas atitinkančiu rūpestingumo laipsnį, kokio tikimasi iš sąžiningo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas neturi atlikti tokių veiksmų.

8. Informacija apie pacientą gali būti teikiama:

8.1.  pacientui (pačiam prašant);

8.2.  paciento atstovui;

8.3.  asmeniui, kuriam pacientas sutiko atskleisti informaciją apie savo sveikatą;

8.4.  asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę tokią informaciją gauti.

9. Informacija apie pacientą gali būti teikiama žodžiu arba raštu. 

10. Informacija apie pacientą telefonu teikiama, tik šiais numatytais atvejais:

10.1. informacija apie pacientą gali būti teikiama telefonu, jei pacientas, įvertinęs aplinkybę, kad teikdamas informaciją telefonu Klinikos darbuotojas negalės įsitikinti informaciją gaunančio asmens tapatybe bei įgaliojimais ir užtikrinti informacijos saugumo, pasirašytinai sutinka, kad informacija apie jį būtų teikiama telefonu. Šis paciento sutikimas galioja iki jo atšaukimo. Atstovo duotas sutikimas galioja iki jo atšaukimo arba atstovo įgaliojimų pabaigos, priklausomai, kuris laikas baigiasi anksčiau.

10.2. pacientas (ir/ar jo atstovas) informacijos apie pacientą telefonu teikimo sutikimą gali atšaukti kreipdamasis į Klinikos registratūros darbuotoją arba vizito pas gydytoją metu pasirašydamas įrašą asmens sveikatos istorijoje.

XI.  LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

1. Informacija apie pacientą yra konfidenciali ir gali būti teikiama tik gavus raštišką paciento (jo atstovo) sutikimą (toliau – paciento sutikimas), išskyrus Tvarkos XII skyriaus 5 ir 12 punktuose nurodytus atvejus.

2. Dėl rašytinės informacijos apie pacientą pateikimo kreipiamasi į Klinikos vadovą, pateikiant rašytinį prašymą;

2.1. pacientas, teikiantis prašymą suteikti rašytinę informaciją, pateikia savo asmens dokumentą. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus bei paciento rašytinį sutikimą, kad Klinika gali teikti prašomą informaciją. Prašymą priimantis Klinikos darbuotojas pagal asmens dokumentą identifikuoja pacientą (ir/ar jo atstovą) ir sutikrina prašyme nurodytų asmens duomenų teisingumą.

2.2. Institucijos, norinčios gauti informacijos apie pacientą, Klinikai pateikia raštišką prašymą, pavedimą, sprendimą ar kitą dokumentą, kurį tokiais atvejais reikia pateikti pagal atitinkamų institucijų darbą reglamentuojančius teisės aktus, pasirašytą institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens (toliau – Prašymas), arba su Klinika sudaro informacijos apie pacientą teikimo sutartį (toliau – Sutartis). Prašyme ir Sutartyje turi būti nurodomas informacijos apie pacientą gavimo teisinis pagrindas, teisėto tvarkymo sąlyga, naudojimo tikslas, prašomos gauti informacijos apie pacientą apimtis ir teikimo būdas.

3. Prie Prašymo, išskyrus šio skyriaus 5 punkte nurodytus atvejus, turi būti pridėtas paciento sutikimas informaciją apie jį teikti informacijos apie pacientą prašančiai institucijai (paciento sutikimo originalas arba notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija), atitinkantis šiuos reikalavimus:

3.1. išreikštas rašytine forma (kaip atskiras popieriuje spausdintas (surašytas) ir paciento pasirašytas dokumentas arba jo sudarytas elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu);

3.2.  nurodytas paciento vardas ir pavardė, asmens kodas (jei pacientas asmens kodo neturi – nurodyta paciento gimimo data);

3.3. nurodyta, kokiu tikslu ir kokią konkrečią informaciją apie pacientą pacientas sutinka, kad būtų pateikta informacijos apie pacientą prašančiai institucijai;

3.4. nurodytas paciento sutikimo galiojimo terminas ir paciento teisė savo sutikimą bet kuriuo metu atšaukti.

4. Jei prašymas neatitinka reikalavimų, Klinika raštu per 5 darbo dienas informuoja pareiškėją. Rašte nurodoma, dėl kokių priežasčių informacija neteikiama. Pašalinus rašto dėl informacijos suteikimo trūkumus, informacija pateikiama šiame apraše numatyta tvarka ir terminais.

5. Informacija apie pacientą gali būti suteikta neturint paciento sutikimo:

5.1. sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra ar buvo gydomas, slaugomas pacientas,  atliekama jo sveikatos ekspertizė ar pacientas užsiregistruoja sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;

5.2. institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;

5.3. neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoms jų funkcijoms vykdyti;

5.4. teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba) bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

6. Išrašai iš medicininių dokumentų bei dokumentų kopijavimas – mokamos nesveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus). Mokamų paslaugų teikimą reglamentuoja Klinikos direktorės įsakymu patvirtintas „Mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašas“.

7. Rašytinė informacija paciento prašymu pradedama rengti tik gavus išankstinį apmokėjimą.

8. Rašytinė informacija suteikiama ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paslaugos apmokėjimo (lėšų gavimo Klinikoje) dienos, jei informacija teikiama nemokamai, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos;

9. Rašytinė informacija pagal prašymus su nuoroda „skubos tvarka“ suteikiama ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo paslaugos apmokėjimo (lėšų gavimo Klinikoje), jei informacija teikiama nemokamai, per 3 (tris) darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos;

10. Paciento prašymu asmens sveikatos istorijos kopijos padaromos ir išduodamos ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo paciento kreipimosi ir sumokėjimo už išduodamus dokumentus dienos;

11. Tuo atveju, kai Klinika neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja pareiškėją raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos. Už informacijos teikimą sumokėtas nustatytas mokestis, grąžinamas jį sumokėjusiam asmeniui pateikus prašymą.

12. Klinika informaciją apie pacientą pateikia savo iniciatyva (nesant Prašymo ar Sutarties) ir be paciento sutikimo šiais atvejais:

12.1. teisėsaugos institucijoms apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika;

12.2. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai turint duomenų apie galimą vaiko teisių pažeidimą, nurodytą Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme (psichologinis, fizinis, seksualinis smurtas prieš vaiką, vaiko nepriežiūra, apie likusius be tėvų globos nepilnamečius vaikus, būtinumą ginti nepilnamečių teises ir teisėtus interesus (dėl tėvų ligos, mirties, išvykimo ar dingimo, tėvų atsisakymo atsiimti vaikus iš gydymo įstaigų ar panašių priežasčių);

12.3. kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais atvejais.

13. Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.

XII. KLINIKOS TEISES IR PAREIGOS

1. Klinika  privalo:

1.1. užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą;

1.2. įgyvendinti būtinąsias visuomenės sveikatos priežiūros priemones pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą;

1.3. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos Klinikai išduotoje licencijoje;

1.4. pildyti ir saugoti pacientų ligos istorijas, ambulatorines korteles bei teikti informaciją apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

1.5. užtikrinti lygias pacientų teises į teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas;

1.6. saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai Klinika privalo pateikti informaciją apie pacientą arba kai pacientas duoda sutikimą skelbti informaciją apie jo sveikatos būklę;

1.7. informuoti Sveikatos apsaugos ministeriją, savo steigėjus ar savininkus apie Klinikoje įvykusius vidaus infekcijų atvejus ir protrūkius, kitus žalos pacientų sveikatai padarymo atvejus;

1.8. teikti nemokamas planinės sveikatos priežiūros paslaugas, įsitikinus, kad pacientas turi teisę tokias paslaugas gauti;

1.9. teisės aktų nustatytais atvejais teikti informaciją apie teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

1.10. užtikrinti nepertraukiamą (visomis dienomis ištisą parą) pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos ir odontologijos priežiūros paslaugas) teikimą sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

1.11. naudoti, instaliuoti ir prižiūrėti medicinos priemones vadovaujantis gamintojo su medicinos priemonėmis pateikiama informacija ir laikantis sveikatos apsaugos ministro nustatytų reikalavimų;

1.12. sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka registruoti ir teikti informaciją apie naudojamas medicinos priemones ir sveikatos priežiūros technologijas, susijusias su medicinos priemonėmis;

1.13. sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka registruoti ir teikti informaciją apie incidentus, susijusius su medicinos priemonėmis;

1.14. sužinojus, kad medicinos priemonės neatitinka sveikatos apsaugos ministro nustatytų reikalavimų ar gali kenkti pacientų, medicinos priemonių naudotojų saugai, nutraukti medicinos priemonių naudojimą ir (ar) imtis reikiamų veiksmų keliamam pavojui pašalinti, taip pat apie tai informuoti sveikatos apsaugos ministro įgaliotą instituciją, atsakingą už medicinos priemones;

1.15. pasiūlyti pacientui artimiausią objektyviai įmanomą asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo datą ir laiką ir registruoti visus pacientus jų kreipimosi į Kliniką momentu, neribojant registravimosi terminų, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

2. Klinika garantuoja, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia specialistai, turintys licencijas atitinkamai veiklai, kurie vadovaujasi teisės aktų nustatytais šių paslaugų teikimo reikalavimais ir jų teikimo metodikomis.

3. Klinikoje dirbantis specialistas už padarytas klaidas, aplaidumą netinkamą jam priskirtų funkcijų atlikimą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už kompetencijos viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

XIII. PACIENTO SUTIKIMAI, JŲ ATSISAKYMAS. PASLAUGŲ TEIKIMAS BE PACIENTO SUTIKIMO.

1. Laikoma, kad savanoriškai į Kliniką dėl ambulatorinės sveikatos priežiūros atvykęs arba į namus sveikatos priežiūros specialistą iškvietęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad Klinikos sveikatos priežiūros specialistas ji apžiūrėtų įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras, jei Klinika yra užtikrinusi, kad visa būtina informacija pacientui butų suteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi Klinikoje metu, o Klinikos darbuotojai atsakytų į visus paciento klausimus, susijusius su šia informacija.

2. Visais atvejais pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja duodamas sutikimą gydyti. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis.

3. Klinikos darbuotojų pacientui suteikiama ir suprantamai paaiškinama informacija apie:

3.1. teikiamų mokamų, iš dalies mokamų paslaugų teikimo sąlygas, kainas ir galimybes jomis pasinaudoti;

3.2. teikiamų nemokamų paslaugų teikimo sąlygas ir galimybes jomis pasinaudoti;

3.3. siuntimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas tvarką;

3.4. Klinikos vidaus tvarkos taisykles;

3.5. sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų profesinę kvalifikaciją, galimybę rinktis sveikatos priežiūros specialistą;

4. Nepilnamečiui pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos Klinikoje teikiamos tik su jo atstovų pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) sutikimu, išskyrus būtinosios pagalbos atvejus.

5. Kai pacientas yra tokios sveikatos būklės, kad negali pareikšti savo valios dėl sutikimo gydytis ir dėl diagnostikos bei gydymo metodikų pasirinkimo, kiek įmanoma, nepakenkiant paciento interesams, atsižvelgiama į jo anksčiau raštu pareikštą valia. Pagalba gali būti teikiama be atstovo sutikimo, jei jo nėra arba sutikimo negalima gauti laiku, arba atstovas atsisako duoti sutikimą, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai pažymima paciento ligos istorijoje.

6. Jeigu paciento, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali išreikšti savo valios, atstovas atsisako duoti sutikimą gydymui, kuris nėra skubus, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam pacientui gydymas galimas, jei yra gydytojų komisijos sutikimas.

7. Pacientui davus sutikimą teikti sveikatos priežiūros paslaugas, o vėliau atsisakius konkrečių diagnostikos; ir/ar gydomųjų veiksmų ir/ar sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrai, paciento valią (sprendimą) gydytojas įrašo į medicinos dokumentus. Šį įrašą pasirašo pacientas (arba jo įstatyminis atstovas).

8. Kai nėra nustatyta tvarka išreikštos paciento (jo atstovo) valios, diagnostika ir gydymas gali būti taikomi tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka, kai yra reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei.

XIV. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP KLINIKOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

1. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą Klinikai, laikydamasis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyto pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų.

2. Skundą pateikti gali pacientas arba jo teisėtas atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šiame punkte nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

3. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

4. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

5. Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu Klinikoje.

6. Klinika, gavusi paciento paklausimą ar skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tokio skundo gavimo dienos. Jeigu paklausimas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, Klinikos vadovas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

7. Kai paciento skundas yra susijęs su informacijos apie pacientą, kuri yra konfidenciali, nagrinėjimu, tokios informacijos pateikimas įstaigos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą, yra teisėtas ir pagrįstas. Asmenys, susipažinę su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą.

8. Pacientų skundus nagrinėjančių valstybės institucijų sprendimus pacientai turi teisę apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

9. Anoniminiai skundai nenagrinėjami.

XV. KLINIKOS DARBO LAIKAS

1. Klinika dirba kiekvieną dieną išskyrus sekmadienius ir valstybinių švenčių dienas. Darbo dienomis pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 19.00 val., penktadieniais nuo 7.30 iki 18.00val., šeštadieniais budintis gydytojas - nuo 9.00 iki 13.00 val. Darbo laikas gali keistis esant nenumatytoms aplinkybėms, pavyzdžiui, gripo pandemija ar pan. Apie darbo laiko pakeitimus skelbiama Klinikos skyriuose gerai matomoje vietoje.

2. Klinikos administracijos darbo laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais 08.00 - 16.30, penktadieniais 08.00 – 15.30, pietų pertrauka 12.00 – 12.30.

 XVI. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATOS

1. Pacientui Klinikoje teikiamos tik saugios sveikatos priežiūros paslaugos.

2. Klinikoje naudojamos tik tos sveikatos priežiūros technologijos, kurios yra nustatyta tvarka aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

3. Klinikos darbuotojai gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems, atitinkantiems saugos reikalavimus įrenginiams bei darbo priemonėms ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.

4. Darbų saugai užtikrinti darbo vietoje ir Klinikos patalpose privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitais teisės aktais, susijusiais su darbų sauga, pareiginėms instrukcijomis ir procedūrų atlikimo taisyklėmis, direktorės įsakymais.

5. Darbuotojai privalo susipažinti (pasirašytinai) su saugos darbe normatyviniais dokumentais, dalyvauti periodiniuose instruktažuose.

6. Už darbo saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi Klinikos darbuotojai.

7. Už saugos darbe normatyvinių dokumentų (su kuriais supažindinti) reikalavimų nesilaikymą darbuotojai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

8. Klinikos pacientai ir lankytojai privalo atsargiai elgtis savo ir aplinkinių atžvilgiu, apie įvykusį nelaimingą atsitikimą Klinikoje nedelsiant informuoti darbuotojus.

9. Už saugaus darbo Klinikoje užtikrinimą atsakinga direktorė ar įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai.

XVII. PACIENTŲ TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

1. Pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai Klinikoje saugojimui nepriimami ir Klinika už juos neatsako.

XVIII. VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ TAIKYMAS

1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos.

2. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai.

3. Pacientai su šiomis Taisyklėmis gali susipažinti skelbimų lentose, Klinikos interneto svetainėje adresu http://www.saulescentras.lt

4. Šios vidaus tvarkos taisyklės galioja Klinikos skyriuose adresais: Taikos pr. 51A, Kaunas; Baršausko g. 66, Kaunas; Statybininkų g. 16, Kaunas ir UAB Saulės šeimos psichikos sveikatos centras, veiklos adresu Partizanų g.27D, Kaunas.