• Pacientas (jo atstovas), manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, įstaigai, kurioje, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą, laikydamasis nustatytos pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos reikalavimų.
 • Įvairaus pobūdžio skundus pateiktus įstaigos internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose, neatitinkančiuose skundų nagrinėjimo tvarkos reikalvimų, nagrinėja, į juos atsako administracija.
 • Pacientas (jo atstovas) skundus gali pateikti žodžiu:

-paslaugas teikusiam darbuotojui; 

-UAB Saulės šeimos medicinos centro administracijai.

 • Žodiniai skundai ar prašymai priimami tik tuomet, kai juos galima išnagrinėti tuoj pat, nepažeidžiant paciento ir įstaigos interesų.
 • Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šioje dalyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai per 5 darbo dienas grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
 • Pacientas (jo atstovas) turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per 1 metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per 3 metus nuo teisių pažeidimo dienos.
 • Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento teisės, pacientas (jo atstovas) raštu kreipiasi į įstaigos direktorių. Įstaigos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų privalo išnagrinėti kreipimąsi ir raštu pranešti pacientui (jo atstovui) apie nagrinėjimo rezultatus.
 • Pacientų skundus priima ir registruoja skyrių administratorės.
 • Skundų tyrimą organizuoja įstaigos direktorius ar pavaduojantis asmuo ir per 3 darbo dienas priima sprendimą dėl skundo nagrinėjimo ir paskiria pagal kompetencija atsakingą (-us) asmenį (-is) nagrinėti skundą, bei nurodo datą iki kurios turi būti pateikta išvada.
 • Įstaigos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo skundą nagrinėti paveda:

-Vidaus medicininio audito grupei, atliekant neplaninį auditą;

-Įstaigos etikos komisijai;

-Padalinio administratorei.

 • Skundo negali nagrinėti asmuo, kurio veiksmai skundžiami.
 • Atsakingas(-i) asmuo(-ys) nagrinėdamas(-i) skundą turi teisę susipažinti su paciento medicinine dokumentacija, gauti su skundu susijusių darbuotojų raštiškus ir žodinius paaiškinimus. Gali susisiekti su pareiškėju dėl skundo informacijos patikslinimo ar papildymo. Visi darbuotojai turi bendradarbiauti su atsakingu (-ais) asmeniu (-mis) ir teikti informaciją savo kompetencijos ribose.
 • Kai pareiškėjo skundas yra susijęs su informacijos apie pacientą, kuri yra konfidenciali, nagrinėjimu, tokios informacijos pateikimas sveikatos priežiūros įstaigos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą, yra teisėtas ir pagrįstas. Asmenys, susipažinę su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą.
 • Atsakymą pasirašo įstaigos direktorius, ar jį pavaduojantis asmuo.
 • Jei pareiškėjas skundu reikalauja atlyginti padarytą žalą, įstaigos direktorius ar adminstracija apie tai informuoja draudimo bendrovę, apdraudusią įstaigos civilinę atsakomybę už pacientams padarytą žalą.
 • Nenagrinėjami skundai, jei jau buvo išnagrinėtas skundas tuo pačiu klausimu. Apie tai informuojamas pacientas.
 • Įstaigos darbuotojai apie gautus skundus, jų priežastis esminį turinį informuojami susirinkimų metu. Aptariamos skundo (-u) priežastys ir kaip perspektyvoje išvengti skundų, siekiant gerinti sveikatos priežiūros kokybę, pagal galimybes pateisinti pacientų lūkesčius.
 • Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje.
 • Nepatenkintas aukščiau nurodytu nagrinėjimu ir jo rezultatais, pacientas (jo atstovas) gali kreiptis į teismą arba į valstybės institucijas, kurios pagal Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą kontroliuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikėją.
 • Pacientų skundus nagrinėjančių valstybės institucijų sprendimus pacientai turi teisę apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.