• Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą (PASPĮ).
  • Jei norite tapti mūsų pacientu, kviečiame Jus atvykti į pasirinktą UAB Saulės šeimos medicinos centro registratūrą ir užpildyti „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“.
  • Prašymus pildo tik naujai prie UAB „Saulės šeimos medicinos centro“ prisirašantys ar norintys pakeisti psichikos sveikatos centrą gyventojai.
  • Asmuo (globėjas), pasirinkęs įstaigą, bet nepasirinkęs toje įstaigoje dirbančio gydytojo, savo sutikimą lankytis pas PASPĮ administracijos skiriamą gydytoją patvirtina parašu formoje Nr. 025-025 1/a „Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“.
  • Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, – globėjas. Jeigu asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du įstaigos darbuotojai. Prašymas gali būti rašomas kompiuteriu ir asmens pasirašomas ranka.

Asmenų, pasirenkančių kitą tos pačios PASPĮ gydytoją, registravimas.

  • Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje įstaigoje, pildo „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“ (forma Nr. 025-025-2/a).
  • Gydytojui nutraukus darbo santykius su UAB „Saulės šeimos medicinos centru“, įstaigos administracija turi pasirūpinti gyventojų aptarnavimu. Įstaigos administracija skiria kitą (-us) gydytoją (-us), jeigu pacientas nepasirenka kitaip. Kitas gydytojas gyventojams aptarnauti skiriamas įstaigos vadovo įsakymu.
  • Gydytojui pakeitus specialybę, pacientai perregistruojami įstaigos vadovo įsakymu.
  • Įstaigos administracija skelbia įstaigos registratūroje ir, esant galimybei, vietos spaudoje, informaciją apie gydytojų darbo santykių nutraukimą ir specialybės pakeitimą.
  • Įstaigos administracija apie gydytojo darbo santykių nutraukimą arba specialybės pakeitimą privalo informuoti prisirašiusius gyventojus jų pirmo apsilankymo įstaigoje metu. Asmens sutikimas lankytis pas priskirtą gydytoją arba kito gydytojo pasirinkimas registruojamas formos Nr. 025-025-2/a prašymu.

KAIP UŽREGISTRUOTI NAUJAGIMIUS pas UAB Saulės šeimos medicinos centro vaikų ligų arba šeimos gydytojus?

Gimus vaikui paskambinkite į pasirinkto skyriaus registratūrą ir informuokite apie vaiko gimimą. Jums pranešus, naujagimį per 3 darbo dienas nuo išvykimo iš akušerijos stacionaro namuose aplankys slaugytojas arba gydytojas.

Primename, kad iki vaikui sukaks 1 mėnuo, Jūs turite pristatyti vaiko gimimo liudijimą, savo asmens dokumentą, užpildyti prašymą gydytis UAB Saulės šeimos medicinosc entre.