UAB Saulės šeimos medicinos centre nemokamos, iš PSDF kompensuojamos pirminio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos visiems pacientams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu bei yra prisirašę prie UAB Saulės šeimos medicinosc entro.

Įstaigoje teikiamos šios nemokamos paslaugos:

1. Nemokamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie įstaigos:

1.1. pirminės ambulatorinės šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio-ginekologo, gydytojo chirurgo paslaugos;

1.2. bendruomenės, bendrosios praktikos, vaikų slaugos paslaugos;

1.3. akušerės paslaugos;

1.4. odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugos: gydytojo odontologo, gydytojo odontologo padėjėjo paslaugos;

1.5. profilaktiniai gyventojų sveikatos patikrinimai;

1.6. vaikų ir suaugusiųjų privalomas skiepijimas;

1.7. pacientų slaugymas namuose;

1.8. slaugytojos diabetologės teikiamos paslaugos;

1.9. pacientų darbingumo medicininė ekspertizė bei laikinojo nedarbingumo pažymėjimų išdavimas;

1.10. siuntimų į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) pildymas;

1.11. išrašų iš medicininės dokumentacijos ir kitų medicininių pažymų pildymas, kai ši paslauga susijusi su asmens sveikatos priežiūra;

1.12. elektrokardiogramų užrašymas;

1.13. akispūdžio matavimas;

1.14. Nemokamai gydytojo skyrimu medicininiai tyrimai skiriami pagal šeimos medicinos normą.

 

UAB Saulės šeimos medicinos centre teikiamos šios mokamos paslaugos:

 1. Paslaugos draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinąją pagalbą);
 2. Profilaktiniai darbuotojų ir įsidarbinančiųjų sveikatos tikrinimai;
 3. Profilaktiniai vairuotojų mėgėjų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, vykstančiųjų į užsienį sveikatos tikrinimai;
 4. Paslaugos, kurios nėra numatytos sutartyje su teritorine ligonių kasa;
 5. Gydytojų specialistų konsultacijos, jei pacientas neturi siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatyta kitaip);
 6. Gydytojų konsultacijos ar kitos paslaugos, jei paciento pageidavimu jos teikiamos ne eilės tvarka;
 7. Paslaugos, tyrimai, procedūros, teikiamos paciento pageidavimu;
 8. Odontologinės priežiūros paslaugos: apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones;
 9. Skiepijimai, kurie neįtraukti į Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, taip pat nėra finansuojami iš kitų šaltinių;
 10. Kitos paslaugos, teisės aktuose nurodytos kaip mokamos;
 11. Paslaugos, teikiamos tarpusavio sutarčių pagrindu su draudimo įmonėmis, kitomis įmonėmis susijusios su sveikatos priežiūra paslaugos ir mokamos nemedicininės paslaugos.

Mokamų paslaugų sąrašai ir kainos tvirtinamos Įstaigos direktorės įsakymu.